Perguruan Tinggi di bawah naungan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Profesional, Mandiri
dan Berdaya saing

DAFTAR SEKARANG

Perguruan Tinggi di bawah naungan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Profesional, Mandiri
dan Berdaya saing
Profesional, Mandiri
dan Berdaya saing
Perguruan Tinggi di bawah naungan
Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Penyuluhan Peternakan & Kesejahteraan Hewan

Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan

Program Studi Agribisnis Peternakan

Sambutan Direktur Polbangtan Malang

Pak tani itulah Penolong Negeri

”Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa’ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta’ soedi menolong) pada negeri; dan Pa’ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat  negeri didasarkan.”

(Disadur  dari pidato KH Hasyim Asy’ari)

Berita Terkini

(Indonesian) Pengumuman PMB TA. 2019/2020

08/05/2019

Sorry, this entry is only available in Indonesian.

New Student Registration Malang Polbangtan T.A. 2019/2020

18/04/2019

Malang Polbangtan New Student Registration Schedule 2019/2020 Academic Year https://drive.google.com/open?id=1YY3X9UgqXXhWB-AqjCr_61zrgOMBUsVV

Kegiatan

No Events Available

Lihat Video Profil Polbangtan Malang

Perbedaan tak menjadikan kami untuk terus belajar dan berkembang bersama di POLBANGTAN Malang

KESAN ALUMNI KAMI